Εταιρική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην εταιρία peopleatwork hellas εφαρμόζουμε τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για τους υποψήφιους και τα στελέχη που μας τα εμπιστεύονται. Με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψήφιου και στελέχους, έχουμε αναπτύξει τις κατάλληλες Πολιτικές και Διαδικασίες για την προστασία τους.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προέρχονται από τα βιογραφικά σημειώματα και τα λοιπά δικαιολογητικά που μας υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς, είτε ηλεκτρονικά είτε ιδιοχείρως.


Ο σκοπός της αποθήκευσης και της επεξεργασίας τους εξαρτάται από το λόγο της υποβολής τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιδιώκεται η ανάλυση του προφίλ κάθε υποψήφιου, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης κι επιλογής κατάλληλων υποψηφίων για συγκεκριμένο προφίλ θέσης, με στόχο την πρόσληψη του πιο κατάλληλου. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενημερώνονται με λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη θέση κι εταιρία, ώστε με τη συναίνεσή τους, το βιογραφικό τους να προωθηθεί ηλεκτρονικά στην ενδιαφερόμενη εταιρία.


Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης ενημερώνονται για τη διατήρηση του βιογραφικού τους σημειώματος στο αρχείο της εταιρίας μας για διάστημα έως 12 μήνες. Στο διάστημα αυτό, το προφίλ των υποψηφίων μπορεί να  επαναξιολογηθεί για άλλες θέσεις προς κάλυψη, με ανάλογο προφίλ, σε άλλες εταιρίες.


Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους που διατηρούνται στο αρχείο μας, και μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τη διαγραφή των δεδομένων τους. Μετά την πάροδο 12 μηνών από την υποβολή τους, όλα τα βιογραφικά σημειώματα διαγράφονται, και οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να τα υποβάλλουν εκ νέου, εφόσον το επιλέξουν.


Όλα τα στελέχη της peopleatwork hellas δεσμεύονται με ρήτρα εχεμύθειας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υποψηφίων και στελεχών με υπευθυνότητα.